VAN’DA BULUNAN MÜLTECİLERİN SORUN, TALEP VE BEKLENTİLERİ İLE KENTTE BULUNAN YERLEŞİK HALKLA KURULAN İLİŞKİ UYUM VE KABUL SORUNLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

VAN’DA BULUNAN MÜLTECİLERİN SORUN,
TALEP VE BEKLENTİLERİ İLE KENTTE
BULUNAN YERLEŞİK HALKLA KURULAN İLİŞKİ
UYUM VE KABUL SORUNLARI ÜZERİNE
ARAŞTIRMA

AĞUSTOS 2020

 

YÖNTEM VE AMAÇ
SosyoPolitik Saha Araştırmaları Merkezi 6-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Van il sınırları içerisinde yaşayan 60 mülteci ve 40 yerli kent sakini olmak üzere toplam 100 kişi ile yüz yüze görüşerek bir saha çalışması gerçekleştirmiştir.
Son yıllarda artan biçimde düzensiz ve düzenli göçe ev sahipliği yapan kente yaşanan göçlerin hem mülteciler, hem kent sakinleri açısından etkilerini; mültecilerin kente gelme nedenlerini, geldikten sonra yaşadıkları sorun ve beklentileri, kente uyum ve kabul problemlerini anlamaya; Kent sakinlerinin göçmenlere yaklaşımlarını, algı ve tutumlarını ortaya çıkarmak, mültecilerle kurulan ilişkinin niteliğini görünür kılarak önümüzdeki dönemde de göç almaya devam edecek bir merkez olması sebebiyle ortaya çıkabilecek sorunların çözümlerine katkı sunmak amacıyla gerçekleşen çalışmada pek çok önemli veriye erişilmiştir.
Hem yerleşik kentliler için hem de mülteciler için eşzamanlı ve paralel olarak iki ayrı soru formu ile gerçekleşen çalışmalar 2 ayrı bölümden oluşmuştur. İlk bölümde katılımcıların eğitim, istihdam ve gelir durumlarını içeren demografik veriler yer alırken; ikinci bölümde mülteciliğin/göçün kente ve kentteki yaşama olası etkilerini, katılımcıların algı, tercih, talep ve davranışlarını ölçmeye dönük veriler yer almıştır.
Her iki soru formuna gelen yanıtlardan elde edilen verileri ayrı ayrı özetleyecek olursak;
Mültecilere ilişkin araştırmanın özeti;
“Cinsiyet” dağılımı incelendiğinde; %70’i Erkek, %30’u Kadın katılımcılardan oluşmuştur. Her yaş grubundan mülteci katılımcıya ulaşılan çalışmada katılımcıların %80’ninin genç yaş grubundan olduğu dikkat çekmiştir. ( %45’i 18-24 yaş , %35’i 25-34 yaş grubundandır.) %58,3’ü Bekâr, %35’i Evli olan araştırma grubunun önemli bir kesiminin öğrenim düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. Zira katılımcıların %35’i Okuryazar değil iken, %1,7’si Diplomasız Okuryazar, %10’u İlkokul mezunu olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların sadece %20’si Üniversite mezunu olduğunu bildirmiştir.
Araştırma grubunun “Mensup Oldukları Uyruk ” sorusuna, görüşmecilerin %85’i Afganistan, %8,3’ü Suriye, %6,7’si İran yanıtlarını vermişlerdir.
“Kendi Ülkenizdeki Mesleğiniz” sorusuna; %35’i Meslek yok derken, %25’i İşçi, %18,3’ü Ev Kadını, %5’i Küçük Esnaf, %3,3’ü Öğrenci, %3,3’ü Şoför, %1,7’si Mühendis, %1,7’si Asker,
%1,7’si Çiftçi, %1,7’si Demir doğrama/Kaynak, %1,7’si Bankacı, %1,7’si Hurdacı olduğunu söylemiştir.
Van’da, şu anda yaptıkları iş için; %41,7’si İşsiz olduğunu/İş Aradığını, %26,7’si İşçi, %18,3’ü Ev Kadını, %11,7’si Küçük Esnaf olduğunu %1,7’si Hurdacılık yaptığını bildirmiştir. Ülkesinde yüksek eğitim görmüş ve kalifiye olanların önemli bir kısmının da göçten sonra bu niteliklerine uygun işlerde çalışamadığı görülmüştür. İşsiz olduğunu bildiren %41,7’lik kesime; “Çalışmıyorsanız Neden” sorusu yöneltilmiş, bu soruya , %96’sı İşsizlik var/İş Bulamıyorum yanıtını verirken, %4’ü Dil Bilmediği için iş bulamadığını söylemiştir.
Verilen yanıtlara göre Mültecilerin %50’si hiçbir gelire sahip değilken; toplamda sadece %8,4’ü 3000 TL üzeri hane aylık gelirine sahiptir.
Çalışmaya göre Mültecilerin %76,7’si apartman dairesinde yaşarken, %15’i Park/Bahçe/Sokakta, %3,3’ü Müstakil bir konutta, %3,3’ü Gecekonduda, %1,7’si Bir Devlet dairesinde yaşadığını bildirmiştir.
Araştırma grubuna yöneltilen “Hangi Sebeplerden Dolayı Ülkenizden Ayrılmaya Karar Verdiniz?” sorusuna katılımcıların %90’ı Savaş/Siyasi nedenlerden dolayı, %5’i Ekonomik nedenlerden dolayı, %5’i Yaşam tarzından dolayı yanıtlarını vermiştir.
“Türkiye’ye Gelmeden Önce Herhangi Biri İle İletişiminiz Var Mıydı?” sorusuna %91,7’si “Hayır” derken; “Türkiye’ye İlk Geldiğinizde Neler Yapmanız/Nereye Gitmeniz Gerektiğini Biliyor Muydunuz?” sorusuna %88,3’ü “Hayır” bilmiyordum yanıtını vermiştir. “Türkiye’ye İlk Geldiğinizde Neler Yapmanız/Nereye Gitmeniz Gerektiği Konusunda Size Yol Gösteren, Yardımcı Olan Birileri Oldu Mu?” sorusuna ise %88,3’ü “Hayır” yanıtlarını vermiştir.
Araştırma grubunun %90’ı Türkiye’ye İllegal yollarla giriş yaptığını bildirirken; %66,3’ü Türkiye’ye gelirken yolda sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir. Yaşadıkları sorunlar için , %73,7’si Polis Şiddeti, %13,2’si Hırsızlar tarafından darp ve gasp, %10,5’i Kaçakçılar tarafından şiddet, %2,6’sı Rehin alınma/Fidye isteme biçiminde tariflemiştir.
“Van’a Gelmeyi Siz Mi İstediniz, Yoksa Yönlendirme Üzerine Mi Geldiniz?” sorusuna %56,6’sı Evet ben Van’a gelmek istedim derken, %36,7’si Van’a giriş daha kolay olduğu için geldim, %6,7’si Buradan Batıya/Avrupa’ya gitmemizin daha kolay olduğu söylendiği için geldim yanıtını vermiştir. Yanıtlardan anlaşıldığı kadarıyla Kent, mülteciler tarafından başka şehir veya ülkelere bir geçiş güzergâhı olarak değil, bir hedef yerleşme mekânı olarak artık değerlendirilmektedir.
Öte yandan mültecilerin %60’ı ülkelerinden Türkiye’ye aileleri ile %36,7’si Arkadaşları ile %3,3’ü Tek başına geldiklerini beyan ederken; %60’ı hala aileleri ile yaşadığını, %38,3’ü Arkadaşları ile yaşadığını, %1,7’si Tek başına yaşadıklarını söylemiştir
Van’a ne kadar zaman önce göç ettikleri sorusuna Katılımcıların %25’i 1-6 Ay, %1,7’si 7-12 Ay, %38,3’ü 1-2 yıl, %16,7’si 3-4 Yıl, %18,3’ü 5 ve üzeri yıl demiştir. Katılımcı her dört mülteciden birinin son 6 ayda Van’a yerleştiğini söyleyen bu verilere göre son iki yılda kente göçlerin arttığını değerlendirmek mümkündür.
Yine katılımcıların %86,7’si Van da “Yabancılık Ve Dışlanma Hissi yaşadıklarını söylerken; %58,3’ü “Yerli Halk İle Uyum Sorunu Yaşadıklarını” belirtmiştir. Bu kesime “Ne Tür Bir Uyum Sorunu Yaşıyorsunuz” sorusu da yöneltilmiştir. Bu soruya katılımcıların, %80’i Kullanılan dil, %11,4’ü Siyasi görüşler, %8,6’sı Kültürel çatışmalar yanıtlarını vermişlerdir.
“Kent Sakinlerinin Size Yaklaşımlarını Değerlendirmenizi İstersek Ne Dersiniz?” sorusu da yöneltilmiş olup, bu soruya katılımcıların %36,8’i Beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamamızda yardımcı oldular; %23,3’ü Bizi bağırlarına bastılar; %18,3’ü Bizi görmemeyi tercih ediyorlar, %8,3’ü Dışladılar, %8,3’ü Kötü davrandılar, %3,3’ü Ayrımcı yaklaştılar, %1,7’si Olumsuz bir durum yaşamdık şeklinde yanıtlar vermişlerdir.
Yine “Devlet Kurumu Çalışanları (Sağlık Personelleri, Emniyet Mensupları vs.) Size Nasıl Davranıyor?” sorusuna katılımcıların; %50 İyi davranıyor, %41,7’si Kötü davranıyor derken, %8,3’ü Kararsız olduğunu bildirmiştir.
“Bu Kentte/ Ülkede Kendinizi Güvende Hissediyor Musunuz?” sorusuna %73,3’ü Evet, % 26,7’si Hayır derken; “İhtiyaçlarınızı Karşılayabilmek İçin Size Maddi Yardımda Bulunan Kurumlar/Kişiler Var Mı? Varsa Kimlerdir?” sorusuna %36,7’si “Hiç kimse yardımda bulunmadı” derken; %51,7’si Valilik/Kaymakamlık, %10’u Belediye, %1,7’si Sivil toplum örgütleri demiştir.
“Türkiye’de Yaşamak İçin Mi Geldiniz?” sorusuna mültecilerin %78,3’ü Evet, %21,7’si Hayır yanıtını vermişlerdir. “Türkiye’de Yaşamak İçin Geldim” yanıtını veren %78,3’lük kesime “Evet İse Neden?” sorusu da yöneltilmiş olup, buna %34’ü Çalışmak için, %21,3’ü Daha güvenli bir ülke, %21,3’ü Yaşam koşulları iyi, %12,8’i Diğer ülkelere giriş zor olacağından, %8,5’i Ülkemde savaş var, %2,1’i Tedavi olmak için biçiminde yanıt vermiştir.
“Hayır” diyen %21,7’lik kesime ise, “Hangi Ülkeye Gitmek İstiyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Görüşmecilerin %38,5’i Almanya, %38,5’i Fransa, %23’ü Kanada demiştir.
Mültecilere ayrıca Van’da yaşadıkları öncelikli ilk üç sorunun ne olduğu sorulmuş olup; Maddi sorunlar, Dil /İletişim Problemleri ve Şehirden giriş-çıkış iznine ilişkin sorunlar ilk üç sırada yer almıştır.
Ayrıca “Kentte Yaşayanlardan Bir Talebiniz Var Mı?” sorusu da yöneltilmiş olup, bu soruya araştırma grubunun %91,7 gibi çok büyük kesimi “Hayır” derken, sadece %8,3’ü Evet demiştir. %8,3’lük kesime “Evet İse; talebiniz nedir” sorusu da yöneltilmiş; %60’ı Bizi dışlamasınlar, %40’ı Hoşgörü yanıtlarını vermişlerdir.
“Ülkenize Dönmek İster İster Misiniz?” sorusuna %75’i Hayır, %25’i Evet derken; “Hayır” diyenlerin %88,9’u Savaştan Dolayı dönmek istemezken; Dönmek isteyenlerin temel gerekçesinin Ülkelerine olan özlem ve yakınlarının orada bulunması gelmektedir.
Bununla birlikte “Geriye Dönüp Baktığınızda ‘İyi Ki Ülkemden Ayrılmışım’ Düşüncesine Katılıyor Musunuz?” sorusuna %66,7’sinin “Hayır”, %33,3’ünün “Evet” dediği görülmüştür.
Son aylarda yaşanan Pandemi ile Mültecilerin sağlık ihtiyaçlarına ne denli erişebildiği meselesi önemli sorulardan biri olmaya başlamıştır. Bu nedenle sorulan “Genel Sağlık Sorunlarınız Veya Pandemi Sürecindeki Virüs Yayılımı Konusunda Herhangi Bir Sağlık Hizmeti Alabiliyor Musunuz?” sorusuna katılımcıların %48,3’ü Hayır, %36,7’si Evet, %15’i Kısmen şeklinde yanıt vermişlerdir.
Son olarak “Sizce Gelecekte Nasıl Bir Hayatınız Olacak?” sorusu da yöneltilmiş Araştırma grubunun önemli bir kesiminin gelecek konusunda umutlu olmadığı görülmüştür. Soruya %51,7’si Fikrim yok/bilmiyorum, %18,3’ü İyi bir gelecek bizi beklemiyor, %16,7’si Kötü bir yaşantımız olacak derken, sadece %13,3’ünün Daha iyi bir geleceğimiz olacak dediği tespit edilmiştir.
Mülteci katılımcılarla yapılan saha araştırmasının ayrıntıları aşağıdaki raporda ayrıntılı biçimde yer almıştır.
Ayrıca Anketör gözlem notlarına göre;
Kentte ağırlıklı olarak Afgan mültecilerin olduğu, Suriyeli mültecilerin kapılar açılınca ülkelerine döndükleri, kentte çok az sayı da Suriyeli mültecinin olduğu, kalan Suriyeli mültecilerin ağırlıklı olarak kentin sokaklarında dilencilik yaptığı, Mültecilerin yaşam koşullarının oldukça ağır olduğu, sokakta yaşayanlar dışında kalanlarında harap olmuş dairelerde yaşadığı, Afgan Mültecilerin yaşam koşullarının diğerlerine göre nispeten iyi olduğu, Afganların büyük bir kesiminin kentte iş sahibi olduğu bildirilmiştir.
Mültecilerin çoğunluğunun ülkelerindeki savaştan dolayı göç ettiğini gözlemleyen anketör notuna göre; Kente uzun zaman önce göç edenlerin yerli halkla bir uyum yakaladığı, uzun süredir kentte olan mültecilerin kentte kullanılan dillerin en az birini öğrendikleri, Ancak yeni göç etmiş olanların Türkçe öğrenemedikleri için ciddi bir iletişim sorunu yaşadıkları, büyük bir çoğunluğu ya batı illerine ya da Avrupa’ya göç etmek isteseler de bu mümkün olmayınca yaşadıkları kente uyum sağlamaya iş bulup çalışmaya başladıkları kaydedilmiştir.
Mültecilerin çok büyük kısmının illegal yollarla kente giriş yaptığı, bir kısmının polis şiddetine ve hırsızlığa maruz kaldıklarını, ihbarlar üzerine polislerin mültecilerin evlerine sık sık baskınlar düzenlediğini, bu nedenle kente alışma sürelerinin uzadığını ya da başka kentlere gitme çabasına girdiklerini bildirdiği gözlem notuna göre mültecilerin büyük kesimi erkeklerden oluşuyor, kadınların önemli kesimi ev kadını (ev içi ücretsiz işçi) ve dışarıyla bağları oldukça düşük
Çalışmanın ikinci bölümünü yerleşik Kent sakinleri oluşturmuştur.
Vanlı kent sakinleri ile yapılan çalışmanın sonuçlarını özetleyecek olursak;
%50’si Erkek, %50’si Kadın katılımcılardan oluşan araştırmaya göre araştırma grubu her yaş ve değişik iş kollarında çalışanlardan oluşmuştur. Bununla birlikte katılımcılarını yarısı 18-34 yaş grubundan oluşmaktadır. Okuryazar olmayanların oranı %10 iken katılımcıların %32,5’i lise mezunudur.
Araştırma grubunun %20’si Küçük Esnaf/Şoför iken %62,5 gibi oldukça büyük kesimi gelir getiren herhangi bir işte çalışmamaktadır (%45’i Ev İçi Ücretsiz İşçi / Ev Kadını, %7,5’i İşsiz/İş Arıyor, %7,5’i Öğrenci %2,5’i Çalışamaz Halde). Yine katılımcıların; %2,5’i 0-1500 TL arası hane aylık gelirine sahip iken, %42,5’i 1501-2500 TL arası hane aylık gelirine sahiptir. Bu rakamlar TÜİK Açlık/yoksulluk sınırları içinde bulunmaktadır
Mültecilerin bir ülkeye giderken en çok zorlandıkları konuların başında göç ettikleri merkezdeki konuşulan dil meselesi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Vanlılara “Hanenizde Ağırlıklı Olarak Hangi Dili Konuşuyorsunuz?” sorusu yönetilmiştir. %78’i Kürtçe, %22’si Türkçe konuştuklarını söylemiştir. Yanıtlardan anlaşılacağı üzere kent iki dillidir.
Vanlılara öncelikli olarak “Van’daki Mültecilerle İlgili Fikir Ve Kanaatleri En Çok Nereden Edindikleri?” sorulmuş olup; %60’ı Kişisel Gözlemlerim, tecrübelerimden %20’si Yerel
Gazete, TV, Radyodan (Geleneksel Medya), %10’u İnternet haber sitelerinden, %10’u Sosyal medyadan (Facebook, Twitter vb.) yanıtlarını vermişlerdir.
Katılımcıların %87’si göçlerin Van’ı Değiştirdiğini söylerken; “Nasıl Değiştirdi?” sorusuna %34,3’ü “Kentin demografisi değiştirdi”, %34,3’ü Kent ekonomik olarak yoksullaştı, %14,3’ü Sokakta yaşayanların sayısı arttı, %8,6’sı Kentin kültürel dokusu bozuldu, %5,7’si Kentin imarı görünümü değişti/bozuldu, şeklinde yanıtlar vermişlerdir.
“Van’daki Mülteciler İle Hiç Temasınız Oldu Mu?” sorusuna %60’ı Sokakta sadece görürüm biçiminde yanıt verirken; %32,5’i Hayır hiç olmadı, %5’i Mülteci komşularım var, %2,5’i Mülteci arkadaşlarım var biçiminde yanıt vermiştir. Yanıtlardan anlaşılacağı üzere Kent sakinleri ile mülteciler arasında temas ve ilişkin toplamda %7,5’i geçmemektedir.
“Sokakta, Dışarda Mülteci Gördüğünüzde İlk Tavrınız Ne Olur?” sorusuna %32,5’i “Üzülürüm”, yine aynı oranda bir kesim “Herhangi bir tavrım olmaz” biçiminde yanıt verirken; %25’i Acırım, %10’u Görmezlikten gelirim/Aldırmam demiştir.
“Yaşanan Göç Günlük Hayatınızı Nasıl Etkiledi?” sorusuna araştırma grubunun %57,5’i Etkilemedi derken; toplamda %35’i olumsuz etkiledi, %7,5’i Olumlu etkiledi, şeklinde yanıtlar vermişlerdir.
“Göçmenlerle/Mültecilerle Aynı Kentte Yaşamaktan/Çalışmaktan Memnun Musunuz?” sorusuna katılımcıların toplamda %45’i memnun olmadıklarını söylerken; %42,5’i Memnunum, %12,5’i Kararsızım şeklinde yanıt vermiştir.
“Göçmenlerle Aynı Binada/Aynı Sokakta Yaşamak Sizi Rahatsız Eder Mi?” sorusuna araştırma grubunun; %52,5’i Evet, %35’i Hayır ve %12,5’i Kararsızım derken;
“Kentinize Göç Edenlerle İlişkilerinizi Değerlendirmenizi İstersek Ne Söylersiniz?” sorusuna; %52,5’i “Hiç karışmıyorum, uzak duruyorum”, %22,5’i “Beslenme, giyim, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çaba sahibiyim”, %15’i “Kentimize huzursuzluk ve karmaşa getirdiklerini düşünüyorum” biçiminde yanıtlar vermişlerdir.
“Göçmenlerin Ülkelerine Geri Dönmelerini İster Misiniz?” sorusuna %97’si Evet derken sadece %3’ü “Kendileri buna karar vermeli” şeklinde yanıt vermiştir.
Araştırma grubuna mültecilere ilişkin söylenen kimi ifadelere yaklaşımları da sorulmuştur. Buna göre;
“Mülteciler Van’da Geçici Olarak Bulunuyor İfadesine Katılıyor Musunuz?” sorusuna toplamda %50’si katılmazken, %47,5’i katılıyorum;
“Mültecilerin Van’da Yaşam Koşullarının İyi Olduğunu Düşünürüm” ifadesine %57’si Katılmıyorum ve %43’ü Katılıyorum;
“Mülteciler Van’da Geçici Olarak Bulunuyor” ifadesine toplamda %50’si katılmıyorum, %47,5’i katılıyorum;
“Mültecilerin Van’da Yaşam Koşullarının İyi Olduğunu Düşünürüm” ifadesine %57’si Katılmıyorum ve %43’ü Katılıyorum;
“Mültecilerle Aynı Mahallede Yaşamaktan Rahatsız Olmam” ifadesine %45’i Katılmıyorum, %45’i Katılıyorum;
“Mültecilere Karşı Önyargısız Yaklaşırım” ifadesine %57,5’i katılıyor iken %37,5’i Katılmıyorum;
“Mültecilerin Yaşam Tarzına Saygı Duyarım” ifadesine toplamda %72,5’i Katılıyor iken %25’i Katılmıyorum;
“Mültecilerin Burada Güvende Olmadıklarını Düşünürüm” ifadesine toplamda %47,5’i Katılmıyorum %47,5’i Katılıyorum;
“Çocuğumun Bir Mülteci İle Arkadaşlık Kurmasını Yadırgamam” ifadesine toplamda %50’si Katılıyor iken ; %45’i Katılmıyorum;
“Mültecilerin Devletten Para Yardımı Aldığını Düşünüyorum” ifadesine toplamda %95’i Katılıyorun; %2,5’i Katılmıyorum;
“Mülteciler Van’da Konut Kiralarında Artışa Neden Oldu” ifadesine %10’u Katılmıyorum, %40’ı Kararsızım ve %50’si Katılıyorum;
“Mülteciler Van’da İşsizliğin Artmasına Neden Oldu” ifadesine toplamda %57,5’i Katılıyorum; %12,5’i Katılmıyorum;
“Van’da Mültecilere Karşı Ayrımcılık (Ev Ararken, İş Ararken vb.) Yapılmaktadır ifadesine toplamda %90’ı Katılıyorum; %7,5’i Katılmıyorum;
“Mültecilerin Van’da Suç İşleme Oranının Yüksek Olduğunu Düşünürüm” ifadesine %57,5’i Katılıyorum, toplamda % %15’i Katılmıyorum;
“Mültecilerle İletişim Kurmak İstemem” ifadesine toplamda %47,5’i Katılmıyorum %45’i Katılıyorum;
“Mültecilerle Aynı Mahallede Yaşadığım İçin Buradan Taşınmayı Düşünürüm” ifadesine toplamda %77,5’i Katılmıyorum, toplamda %17,5’i katılıyorum;
“Mültecilere Evimi Kiraya Vermek İstemem” ifadesine %52,5’i ise Katılıyorum, toplamda %42,5’i Katılmıyorum;
“Restoran, Kafe, Kuaför vb. Hizmet Aldığım Yerlerde Mültecilerin Çalışmasından Rahatsızlık Duyarım” ifadesine toplamda %62,5’i Katılmıyorum, %32,5’i Katılıyorum;
“Restoran, Kafe, Kuaför vb. Hizmet Aldığım Yerlerde Mültecilerin Müşteri Olarak Bulunmasından Rahatsızlık Duyarım” ifadesine toplamda %62,5’i Katılmıyorum %32,5’i ise Katılıyorum;
“Mültecilerle Zaman Geçirmekten Hoşlanırım” ifadesine %65’i Katılmıyorum, %17,5’i ise Katılıyorum;
“Mültecilerin Van’daki Varlığı Beni Rahatsız Eder” ifadesine %52,5’i Katılmıyorum, %35’i Katılıyorum;
“Mültecilerin, Van’daki İnsanlar Üzerinde Güvenlik Kaygısı Yarattığını Düşünürüm” ifadesine %52,5’i Katılıyorum %42,5’i Katılmıyorum;
“Mültecilerin (Giyim-Kuşamları, Davranışları, Dini İnançları, Cinsel Yönelimleri vb.) Toplumsal Ahlakı Zedelediğini Düşünürüm” ifadesine %52,5’i Katılıyorum %37,5’i Katılmıyorum;
“Mültecilerin Sınır Dışı Edilmelerini Desteklerim” ifadesine; %47,5’i Katılmıyorum, %42,5’i ise Katılıyorum, demiştir.
Vanlıların Mülteci algısı ve yaklaşımlarına ilişkin çalışmanın ayrıntıları da aşağıdaki raporda bulunmaktadır.
Ayrıca Anketör gözlem notuna göre de; Yerli halk mültecilerden rahatsızlık duymakta, çoğunluğu kentlerinde mültecilerle yaşamak istememekte, göçmenlerin onların yardımcılığını ve maddi desteğini suistimal ettiklerine inanmakta ve mültecilerin ülkelerine dönmelerini istemekteler. Ayrıca halkın Afgan mültecilere Suriyeli mültecilerden daha ılımlı yaklaştığı gözlemlenmiş; bunun nedeni olarak Afganların çalışma isteğinin belirgin olmasına karşın Suriyeli mültecilerin dilenmeyi tercih etmelerine işaret edilmiştir.

 

Raporun tamamını ve ayrıntılı grafikleri görüntülemek için tıklayınız!…

Son Gönderiler

Yorum Yapın